ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

ARTIKEL 1: TOEPASSINGSGEBIED
Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die Miss Detailing aanbiedt, alsook op de verkoop van alle producten die Miss Detailing op haar website aanbiedt.

ARTIKEL 2: EEN BESTELLING PLAATSEN EN EEN CONTRACT AFSLUITEN
Het plaatsen van een bestelling door de klant impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden, alsook van de door Miss Detailing op haar website voorgestelde prijzen. De bestelling wordt als aanvaard beschouwd door Miss Detailing na schriftelijke bevestiging door Miss Detailing.

ARTIKEL 3: PRIJZEN
De prijzen van diensten en producten worden vermeld op de website van Miss Detailing en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De aangegeven prijzen zijn in euro's en inclusief alle belastingen.

ARTIKEL 4: BETALING
Betalen kan online, met creditcard of contant bij de Miss Detailing workshop. Alle online betalingen zijn beveiligd met het SSL-protocol. De bestelde producten blijven eigendom van Miss Detailing tot de volledige betaling is ontvangen.

ARTIKEL 5: LEVERING EN AANVAARDING
Diensten en producten worden geleverd volgens de voorwaarden en termijnen die met de klant zijn overeengekomen. De klant moet de conformiteit van de geleverde dienst of het geleverde product met de bestelling controleren zodra hij deze ontvangt. Elke klacht moet schriftelijk worden ingediend binnen 48 uur na ontvangst.

ARTIKEL 6: AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE
Miss Detailing verbindt zich ertoe de diensten uit te voeren en de producten te leveren volgens de geldende normen en reglementeringen. In geval van een defect verbindt Miss Detailing zich ertoe een nieuwe dienst of een vervangend product aan te bieden. Miss Detailing kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van overmacht of van een fout die te wijten is aan de klant.

ARTIKEL 7: BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS
Overeenkomstig de geldende wetgeving beschikken de klanten over het recht van toegang, verbetering, verzet en verwijdering van hun persoonsgegevens. Miss Detailing verbindt zich ertoe de persoonlijke gegevens van haar klanten niet aan derden mee te delen zonder hun uitdrukkelijke toestemming.

ARTIKEL 8: TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE
Deze algemene verkoopsvoorwaarden worden beheerst door Belgisch recht. Elk geschil met betrekking tot de toepassing of interpretatie van deze voorwaarden zal worden voorgelegd aan de bevoegde Belgische rechtbanken.

Door het vakje voor het valideren van de bestelling aan te vinken, erkent de klant deze algemene verkoopvoorwaarden gelezen en geaccepteerd te hebben.