ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

ARTIKEL 1: TOEPASSINGSGEBIED
Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die Miss Detailing aanbiedt, alsook op de verkoop van alle producten van Miss Detailing, op haar website.

ARTIKEL 2: BESTELLING EN AANBESTEDING
Het plaatsen van een bestelling door de klant impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden, alsook van de door Miss Detailing op haar website voorgestelde prijzen. De bestelling zal als aanvaard worden beschouwd door Miss Detailing, na schriftelijke bevestiging door Miss Detailing.

ARTIKEL 3: TARIEVEN
De prijzen van de diensten en producten staan vermeld op de website van Miss Detailing en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De aangegeven prijzen zijn in euro en inclusief alle belastingen.

ARTIKEL 4: BETALING
Betaling geschiedt online, met creditcard, of contant, bij de Miss Detailing workshop. Alle online betalingen zijn beveiligd door het SSL-protocol. De bestelde producten blijven eigendom van Miss Detailing tot ze volledig betaald zijn.

ARTIKEL 5: LEVERING EN AANVAARDING
De diensten en producten worden geleverd volgens de met de klant overeengekomen voorwaarden en termijnen. De klant moet bij ontvangst de conformiteit van de geleverde dienst of het geleverde product met de bestelling controleren. Elke klacht moet schriftelijk worden ingediend binnen 48 uur na ontvangst.

ARTIKEL 6: AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE
Miss Detailing verbindt zich ertoe de diensten uit te voeren en de producten te leveren volgens de geldende normen en voorschriften. In geval van een defect verbindt Miss Detailing zich ertoe een nieuwe dienst of een vervangend product aan te bieden. Miss Detailing kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van overmacht of fout van de klant.

ARTIKEL 7: BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS
Overeenkomstig de geldende wetgeving beschikt de klant over het recht van toegang, rectificatie, verzet en verwijdering van zijn persoonsgegevens. Miss Detailing verbindt zich ertoe de persoonsgegevens van haar klanten niet aan derden mee te delen, tenzij met hun uitdrukkelijk akkoord.

ARTIKEL 8: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE JURISDICTIE
Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht. Elk geschil met betrekking tot de toepassing of de interpretatie van deze voorwaarden wordt voorgelegd aan de bevoegde Belgische rechtbanken.

Door het vakje voor het valideren van de bestelling aan te vinken, erkent de klant deze algemene verkoopsvoorwaarden te hebben gelezen en aanvaard.